Simulace povodní

Zaměřili jsme se převážně na:

  • simulace protržení přehrady, hráze,
  • lokální záplavy způsobené dešťovými srážkami,
  • simulace „velké vody“,
  • havarijní situace vypuštění nebezpečné látky do vodního toku.

Ukázalo se, že simulace vodních toků dokáží věrně zachytit reálné situace. Záplavové zóny pak můžeme znázornit na mapě, viz ilustrace níže. Tyto metody najdou uplatnění např. při:

  • plánování územní zástavby,
  • vyhodnocení terénních úprav snižujících riziko ohrožení v záplavových oblastech,
  • návrhu kanalizačního sytému, tak aby lépe absorboval přívaly vody,
  • posouzení a porovnání kritických scénářů „velké vody“,
  • posouzení kvality vody.